ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • МСП (включително мениджъри, технически и административен персонал и др.);
  • Обучители и организации за ПОО, тъй като новият обучителен курс и инструменти могат да бъдат възприети от много такива организации, които след това да предоставят обучението, за да подобрят своите услуги и да отговорят на нуждите на своите заинтересовани страни;
  • Обучителни организации, предлагащи образование и обучение както за настоящ, така и за бъдещ персонал за целевите сектори (бизнес специалисти, консултанти, коучове, ментори и други експерти, желаещи да работят в областта на WBL).
  • Висши учебни заведения (включително представители на университети, асистенти, преподаватели, доценти и др.);
  • Неправителствени организации (НПО): те могат да оценят подхода и обучителните инструменти, насърчавайки възприемането на практики за учене чрез работа.
  • Местни и регионални камари, които ще имат възможността да предлагат създадените по проекта резултати на техни членове;
  • Учители, обучители и бизнес ментори, които могат да оценят подхода и инструментите за обучение, насърчавайки възприемането на практики, свързани с ученето чрез работа.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

/ Да се създаде нов професионален профил – i-Coach Експертът, който да подпомага бизнеса в предоставянето на качествени възможности за стаж.
Да се осигури иновативен подход за подобряване на компетенциите и уменията на целевите групи относно управлението на стажантски програми.
Да се насърчи ученето чрез работа, чрез осигуряването на педагогическа подкрепа за работа и условия за обучение.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Да предостави на крайните потребители, които искат да създадат/управляват стажантска програма, необходимите знания, умения и компетенции.
Да повишат информираността относно ученето чрез работа и ползите от него.
Да се създаде специална методология и курс за обучение, които да спомагат за развитието на експертния i-Coach профил.

Също, така проекта има за цел да:


1)   Популяризира ученето чрез работа, чрез включване на всички съответни заинтересовани страни (Резултат 1, Резултат 3).

2)   Разработи продукти, които са съобразени с нуждите на целевите групи на проекта (Резултат 1).

3)   Направи продуктите на проекта устойчиви и използваеми за голям брой заинтересовани страни (Резултат 2, Резултат 3)


Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН