За проекта


Проект i-Coach има за цел да предостави на малките и средни предприятия (МСП), уменията и компетенциите, необходими за подпомагането процеса на изпълнение на успешни стажантски програми, чрез разработването на методология и иновативен курс за обучение. Също така, проектът се стреми да насърчи възвръщаемостта на инвестициите, за да даде възможност на малките компании да се възползват от ученето чрез работа (WBL), както и да интегрират успешно стажанти в работната среда.

 

За да постигне всичко това, проекта предвижда създаването на нов професионален профил – „i-Coach Експертът“, както и насърчаването на иновативен подход за подобряване уменията на целевите групи за управлението и изпълнението на стажантски програми


Консорциумът на проект i-Coach силно вярва, че особено в настоящите трудни времена, инвестирането в обучение на персонал за предоставяне на едни качествени стажове, ще предостави на крайните потребители знанията, необходими за създаване и управление на стажантска програма, или за подкрепа на служителите в техния преход от една роля в друга.

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН