Σχετικά με εμάς

Το έργο I-COACH στοχεύει να παρέχει στις ΜΜΕ τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης επιτυχημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μαθήματος και μεθοδολογίας. Το έργο προσπαθεί επίσης να ενισχύσει την απόδοση της επένδυσης για να επιτρέψει στις μικρές εταιρείες να επωφεληθούν από τη μάθηση με βάση την εργασία (WBL) και τους μεμονωμένους ασκούμενους ή να τους ενσωματώσουν με επιτυχία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, δηλαδή του I-COACH Expert και την προώθηση μιας καινοτόμου προσέγγισης για την βελτίωση της νοοτροπίας και των δεξιοτήτων των ομάδων-στόχων σχετικά με τη διαχείριση εφαρμογής πρακτικής άσκησης/μαθητείας.

Η κοινοπραξία I-COACH πιστεύει ακράδαντα ότι, ακόμη περισσότερο στις τρέχουσες δύσκολες στιγμές, η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού για την ανάπτυξη ποιοτικών πρακτικών, θα εξοπλίσει τους τελικούς χρήστες με τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης ή την υποστήριξη των εργαζομένων στη μετάβασή τους σε έναν νέο ρόλο στον οργανισμό τους.


Aυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το μήνυμα αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Project № 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

NEWSLETTER