Резултат 2 – i-Coach обучителен инструментариум:

Този резултат цели създаването както на теоретично, така и на практически насочено обучително съдържание, състоящо се още от различни упражнения, и интерактивно съдържание и казуси, които показват добри примери за успешни стажантски програми, които вече са изпълнявани от МСП

Резултат 2 от проекта има за цел да разработи обучителен инструментариум, който да доведе до ECVET профила на „i-Coach Експертът“. Като отправна точка за това ще бъде крайният резултат от първата дейност по проекта – Разработването на експертният профил, който ще предостави необходимите умения и компетенции, които да бъдат взети под внимание, разработвайки обучителния инструментариум. Този резултат цели създаването както на теоретично, така и на практически насочено обучително съдържание, състоящо се още от различни упражнения, и интерактивно съдържание и казуси, които показват добри примери за успешни стажантски програми, които вече са изпълнявани от МСП.

Инструментариумът ще бъде наличен напълно безплатно, като отворен образователен ресурс (OER), в пълно съответствие с правилата на програма Еразъм+, и ще бъде достъпен чрез специално разработена онлайн платформа поне 5 години след края на проекта. Инструментариумът ще отразява националните специфики на всяка една държава от Консорциума и ще бъде контекстуализиран, за да отговаря на специфичните изисквания за такъв тип учебна програма. Структурата на учебното съдържание ще бъде определено въз основа на всички констатации, вече определени чрез предходните дейности по проекта. По този начин, един от иновативните аспекти е, че казусите в областта на ученето чрез работа на национално ниво, ще бъдат трансформирани и използвани с необходимите подобрения, за да въздействат и повишат качеството на създаденото обучение. Освен това, партньорите по проекта ще създадат иновативна среда за смесено обучение, което ще допринесе за придобиване на умения и компетенции и тяхното прилагане в реални работни ситуации.

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН