ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού).
  • Εκπαιδευτές και οργανισμοί ΕΕΚ, καθώς το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαλεία μπορούν να υιοθετηθούν από μια κρίσιμη μάζα εκπαιδευτών και οργανισμών ΕΕΚ που θα παραδώσουν την εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων τους.
  • Φορείς κατάρτισης που προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο για το τρέχον όσο και για το μελλοντικό προσωπικό για τους στοχευμένους τομείς (επαγγελματίες επιχειρήσεων, σύμβουλοι, μέντορες και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του WBL).
  • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων πανεπιστημίων, δηλαδή βοηθών, λεκτόρων, αναπληρωτών καθηγητών, κ.λπ.)
  • ΜΚΟ: μπορούν να εκτιμήσουν την προσέγγιση και τα εργαλεία κατάρτισης ως υποστηρικτικά μέσα σε διάφορα σενάρια, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση πρακτικών WBL.
  • Τοπικά και περιφερειακά Επιμελητήρια, καθώς το i-Coach Training Toolbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσφέροντάς το στα μέλη τους.
  • Δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μέντορες επιχειρήσεων, μπορούν να εκτιμήσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση και τα εργαλεία ως υποστηρικτικά μέσα σε διάφορα σενάρια, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση πρακτικών WBL.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, δηλαδή τον i-Coach Expert για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην παροχή ποιοτικών ευκαιριών πρακτικής άσκησης
Παροχή μιας καινοτόμου προσέγγισης για την αναβάθμιση της νοοτροπίας και των δεξιοτήτων των TGs σχετικά με τη διαχείριση πρακτικής/μαθητείας.
Προώθηση του WBL με την εξασφάλιση παιδαγωγικής υποστήριξης για την εργασία καιτις συνθήκες μάθησης

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εξοπλισμός σε πιθανούς τελικούς χρήστες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες καιικανότητες όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν/διαχειριστούν ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη του WBL
Σχεδιασμός μιας ειδικής μεθοδολογίας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προγράμματος για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του επαγγελματικού προφίλ i-Coach Expert

Το έργο στοχεύει επίσης:

1. Προώθηση του WBL με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων (Αποτέλεσμα έργου 1, Αποτέλεσμα έργου 3)

2. Ανάπτυξη προϊόντων που είναι προσαρμοσμένα στις προσδιορισμένες ανάγκες των Ομάδων Στόχων (Αποτέλεσμα Έργου 1)

3. Δημιουργία βιώσιμων και χρηστικών προϊόντων του έργου για μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων (Αποτέλεσμα Έργου 2, Αποτέλεσμα Έργου 3)

Aυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το μήνυμα αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Project № 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

NEWSLETTER