Σχεδιασμός PR1 του προφίλ συνόλου δεξιοτήτων i-Coach Expert

Το αποτέλεσμα 1 του έργου αντιπροσωπεύει τη βάση πάνω στην οποία θα τεθούν τα άλλα 2 αποτελέσματα

Μέσω μιας διαδικασίας χαρτογράφησης, η συνεργασία θα διερευνήσει όλους τους σχετικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επιτυχή δημιουργία του προφίλ εμπειρογνωμόνων i-Coach, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να διαθέτει ο i-Coach Expert. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των Ομάδων Στόχων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας, καθώς είναι εκείνοι που θα βοηθήσουν στον καθορισμό βασικών σημείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του αποτελέσματος.

 

Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα έχει σκοπό να παρέχει στη συνεργασία πληροφορίες από πρώτο χέρι, δηλαδή να αποκαλύπτει ζητήματα που δεν είναι διαφορετικά ορατά μέσω συστηματικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εθνικών αναγκών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη του προφίλ του i-Coach Expert.

Aυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το μήνυμα αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Project № 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

NEWSLETTER