Резултат 1 – i-Coach: Разработване на експертен профил

Този резултат представлява основата, върху която ще бъдат разработени останалите резултати по проекта

Чрез процес на картографиране, партньорите ще проучат всички съответни фактори, които ще доведат до успешното създаване на профила на „i-Coach Експерта“ – и какви характеристики, знания, умения и компетенции трябва да притежава. Това ще бъде постигнато чрез активно участие на представители на целевите групи, които са от решаващо значение, тъй като те са тези, които ще помогнат за определянето на ключовите аспекти, които да бъдат взети под внимание по време на изпълнение на дейностите.

Освен това, този резултат има за цел да предостави на партньорите информация от първа ръка, т.е. да разкрие проблеми, които иначе не са видими чрез систематично проучване, включително специфични национални нужди, които трябва да бъдат взети предвид по време на разработването на профила на „i-Coach Експертът“.

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН