От 1999г., NERDA координира разработването на Стратегията за регионално развитие и изпълнението на повече от 500 проекта, финансирани чрез програмата за Социално и икономическо сближаване PHARE, Регионална оперативна програма 2007-2013 и 2014-2020, и програма Икономически растеж и конкурентоспособност.

 

Североизточната агенция за регионално развитие (NERDA) е организация с нестопанска цел, действаща съгласно Закон 315/2004 и акредитирана като посредническо звено за гореспоменатите програми. Организацията има над 20 години опит в регионалното развитие в Румъния и работи за разработване и популяризиране на стратегии, привличане на ресурси, идентифициране и изпълнение на финансиране на национални и европейски програми, предлагане на услуги за повишаване на устойчивия икономически растеж, партньорства, развитие на човешките ресурси и предприемаческа нагласа.

 

NERDA също допринася за намаляване регионалните различия чрез стимулиране на икономическото, социалното и културното развитие на Североизточния регион на Румъния.

 

Държава: Румъния

Уебсайт: https://www.adrnordest.ro/