Η NERDA συντονίζει από το 1999 την εκπόνηση της Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και την υλοποίηση περισσότερων από 500 έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής PHARE, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 2007-2013 και 2014-2020, Περιφερειακός Επιχειρησιακός Τομέας Οικονομικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (POSCCE).

 

Η Βορειοανατολική Περιφερειακή Αναπτυξιακή Υπηρεσία (NERDA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μη κυβερνητικός, κοινής ωφελείας που δραστηριοποιείται σύμφωνα με το Ν. 315/2004 και έχει ορίσει και διαπιστευθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα προαναφερόμενα προγράμματα. Το North-East Regional Development Agency έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην περιφερειακή ανάπτυξη στη Ρουμανία και εργάζεται για την εκπόνηση και προώθηση στρατηγικών, την προσέλκυση πόρων, τον προσδιορισμό και την εφαρμογή χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και προσφέρει υπηρεσίες για την αύξηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, συνεργασιών , ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματική στάση.

 

Το NERDA συμβάλλει επίσης στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων με την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Βορειοανατολικής Περιφέρειας της Ρουμανίας. Εμπειρογνωμοσύνη και ειδικές ικανότητες: – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

 

Χώρα: Ρουμανία