i-Coach Модел за сътрудничество

Този резултат представлява крайният резултат от проекта

и основната му цел е

  • да тества качеството и функционалността на обучителният курс;
  • да оцени въздействието му върху крайните потребители;
  • и да предостави важни заключения, които да бъдат използвани за създаване на i-Coach Модела за сътрудничество.

Това ще бъде постигнато чрез организация на пилотни дейности (обучения) със специфична цел да се събере реална обратна връзка от участниците, които да споделят повече за ефективността и функционалността на обучителният инструментариум.

Най-малко 105 души ще участват в националните пилотни дейности по проект i-Coach. Те ще бъдат насърчени да споделят цялостното си впечатление и нивото на удовлетвореност от тяхното участие в пилотните обучения, за да могат да предоставят реални препоръки за евентуални подобрения. Всички данни, събрани чрез пилотните действия, ще бъдат използвани за по-нататъшно подобряване, адаптиране и подготовка на курса за обучение за създаването на финалната му версия. Тези стъпки са от изключителна важност, тъй като ще бъдат необходими за създаването на i-Coach Модела за сътрудничество, който ще се основава на Triple Helix модела за сътрудничество. Този резултат ще бъде от изключителна важност за осигуряването и създаването на качествени възможности за стаж, допринасяйки за засилване взаимодействието между компании, университети и национални институции.

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тазипубликация не представлява одобрение на нейното съдържание.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автори от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация. No на

проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-000033358

БЮЛЕТИН