Το FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που συνδέει τις σχέσεις μεταξύ Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων. Το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σαραγόσα είναι το Έμπιστο Συμβούλιο. Ο οργανισμός αναπτύσσει διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης και Μαθήματα σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και άλλους φορείς, όπως Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Περιφερειακή Κυβέρνηση της Αραγονίας, INAEM, Επιχειρήσεις, Ενώσεις κ.λπ., καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Οι κύριες δραστηριότητές μας είναι:

  • Συμβολή στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης σε θέματα τεχνολογία και επίλυσή τους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς στον τομέα αυτό.
  • Προσδιορισμός και παροχή βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων και προσφορά μαθημάτων με καινοτόμο περιεχόμενο.
  • Υποστήριξη και διευκόλυνση της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης έργων στα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας και της διαπεριφερειακής μεταφοράς μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη αρχικής και συνεχούς κατάρτισης για τις ανάγκες των τεχνολογιών, την εφαρμογή και μεταφορά τους.
  • Ανάπτυξη δεσμών με τη μορφή διακρατικών τομεακών δικτύων που συγκεντρώνουν έργα από τα διάφορα προγράμματα της ΕΚ στον ίδιο τομέα κατάρτισης.
  • Προώθηση και συντονισμός διακρατικών τοποθετήσεων μαθητών, κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

 

Χώρα: Ισπανία